К О Н С Т И Т У Ц І Я

Ш К І Л Ь Н О Ї Р Е С П У Б Л І К И

ХЗОШ № 153

П Р Е А М Б У Л А

В умовах створення незалежної самостійної держави, з метою виховання громадськості, підвищення суспільної активності молоді, прилучення її до загальнодемократичних цінностей, виробки навичок прийняття самостійних рішень, розвитку інтелектуальних та організаторських здібностей, почуття відповідальності з урахуванням необхідності поглиблення взаємодовіри, взаєморозуміння і співробітництва між учнями та вчителями, учнівський парламент ураховує необхідність прийняття Конституції шкільної республіки ХЗОШ №153.

1.Загальні положення

1.1. Учень стає громадянином Республіки з моменту його вступу до ХЗШ по рішенню адміністрації.

1.2. Громадянство припиняється у разі:

= переходу учня до іншої школи

- виключення учня зі школи за рішенням Ради ХЗШ №153

1.3 Шкільна республіка ХЗОШ №153 існує на принципах демократії, спів управляння, творчого підходу до рішення питань внутрішкільного життя, гласності.

1.3. Інтереси дитини, її всебічний розвиток, утвердження загальнолюдських цінностей визначають основний зміст, спрямованість діяльності шкільної республіки.

1.4. Утвердження духу співробітництва, розвиток дитячої особистості, підтримка атмосфери довіри, тісний взаємозв¢язок з органами учнівського самоврядування є основа діяльності педагогічного колективу.

1.5. Рішення, які приймають органи шкільного самоврядування є обов¢язковими і виконуються учнівським та педагогічним колективом школи.

Пропозиції, прийняті Парламентом шкільної Республіки, мають бути обов¢язково розглянуті педагогічним колективом та адміністрацією.

2.Права учнів

2.1. Користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою освіти.

2.2. Та інформацією з усіх галузей знань.

2.3. Брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.

2.4. Обирати альтернативні предмети у 5-7 класах.

2.5. Обирати профіль подальшого вивчення з 8 класу.

2.6. Обирати або бути обраним в органи учнівського самоврядування ХЗШ №153.

2.7. Приймати участь у співуправлінні шкільної Республіки.

2.8. Брати участь у добровільних самодіяльних об¢єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, дружинах тощо.

2.9. Збиратися мирно без агресії і проводити збори, походи, дискотеки, про проведення яких завчасно сповіщаються адміністрація та органи самоврядування.

2.10. Відстоювати свої права в суперечках, у випадку виникнення конфліктної ситуації у взаємостосунках між учнями, а також між учнями та вчителями, учень має право звернутися у правову комісію учнівського парламенту, яка повинна розглянути справу в тижневий строк.

2.11. Вимагати з метою ознайомлення перевірені контрольні, самостійні, залікові роботи, звернутися до учителя за поясненням оцінки.

2.12. Учні не повинні отримувати більше однієї форми контролю знань з різних предметів на один день (окрім самостійних робіт або тестів перевіряючого характеру).

2.13. На захист від будь-яких форм експлуатації, насилля, які порушують право учня, або принижують його честь, гідність.

2.14. Ніхто не має права примусити учнів працювати у вільний від занять час без його особистої згоди.

2.15. Кожен учень має право на повагу до його гідності, на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей

ОБОВ'ЯЗКИ УЧНІВ

3.1.Систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навиками, підвищувати свій загальнокультурний рівень.

3.2.Керуватися у своїх цілях моральними, загальнолюдськими цінностями

3.3.Дотримуватися правил громадського співіснування, з повагою відноситися до свободи, прав, гідності людини, її переконанням.

3.4.Підтримувати чистоту та порядок у приміщенні ХЗШ №153, берегти майно.

3.5.Виконувати вимоги адміністрації та педагогічних працівників, а також постанови органів та виборчих посадових осіб учнівського самоврядування.

3.6.Кожен учень повинен дбати про порядок на території НВК та закріпленій за закладом освіти території (підтримувати чистоту, займатися озелененням тощо).

3.7.Не пропускати уроки, а також запізнюватися на них без поважної причини.

3.8.Кожен учень повинен сумлінно чергувати в класі, а також в приміщенні школи або на її території згідно з графіком.

3.9.Дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

3.10.Берегти авторитет школи, підтримувати та продовжувати її традиції.

3.11.На території школи забороняється вживання алкогольних та наркотичних речовин, паління.

К О Д Е К С Г І Д Н О С Т І В И К Л А Д А Ч А

4.1. Вища мета – пошук істини на принципах демократії.

4.2.Відповідальність перед учнями, батьками, колегами.

4.3.Бездоганна етична поведінка

4.4.Обов'язок перед учнями.

4.5.Не можна обмежувати погляди учня.

4.6.Не можна ставити учня в незручне положення.

4.7.Давати перевагу до кожного учня.

Кiлькiсть переглядiв: 24